Almene vilkår for Q8 Bilvask

Følgende vilkår gælder for Q8 Bilvask app og Q8 app

1 Q8/F24 bilvask

Q8/F24 er en applikationsbaseret tjeneste som giver tilmeldte kunder adgang til bilvask i de vaskehaller, der er tilsluttet tjenesten.

Ved første login i applikationen efter download via App Store eller Google Play skal kortindehaveren vælge det ønskede bilvaskeprodukt samt hvilket betalings- eller kreditkort der skal tilknyttes tjenesten. Tilknyttede betalings- eller kreditkort skal være åbent for køb på internettet for at kunne anvendes som betalingsmiddel til tjenesten. 

Vores formål er at sikre effektiv, moderne og miljøvenlig bilvask. Vi arbejder løbende på ændringer og udvikling, med det formål at sikre høj kvalitet.

2 Abonnement

2.1 Indledning

Et abonnement gælder løbende for den tilknyttede bil, via nummerpladegenkendelse, på alle tilknyttede vaskehaller. Abonnementet giver kortindehaveren mulighed for at vaske sin registrerede bil et ubegrænset antal gange per måned, men maksimalt en gang i timen. Hvis kortindehaveren ønsker at vaske flere biler, kræves der et abonnement per bil.  Applikationen muliggør også køb af et-turs-vaske og/eller opgradering af vaske til andre vaskeprogrammer (se punkt 3). 
Skifte af registreret bil eller abonnement kan effektueres ved abonnementsperiodens udløb. Kortindehaveren skal afslutte sit nuværende abonnement og tilmelde sig igen med sit nye registreringsnummer. 

2.2 Betaling

Det er en forudsætning for brug af abonnement, at kortindehaveren registrerer og løbende opdaterer sine betalingsoplysninger via applikationen.
Abonnement betales forud sidste bankdag eller hverdag i måneden. Dette er sidste rettidige betalingsdag. Beløbet trækkes fra det betalingskort, som kortindehaveren har angivet i forbindelse med sin registrering.
Kortindehaveren, som har tilmeldt sig en abonnementstjeneste, opkræves gældende abonnementspris månedligt på det bank- eller betalingskort, som er tildelt abonnementstjenesten.
Hvis betalingen ikke kan gennemføres, f.eks. fordi kortet er spærret, vil abonnementstjenesten blive midlertidigt spærret. Betalingen forsøges gennemført på ny over de tre følgende bankdage. Abonnementstjenesten genaktiveres, når godkendt betaling registreres hos Q8.
Kortindehaveren kan altid tilgå sin købshistorik og kvitteringer via applikationen.

2.3 Abonnementsperiode

Abonnementsperioden er 30 dage regnet fra den dato registreringen er sket. Hvis abonnementet ikke opsiges forinden udløbet af abonnementsperioden, forlænges abonnementsperioden automatisk med en yderligere abonnementsperiode på 30 dage.

2.4 Kortindehaverens opsigelse

Kortindehaveren har ret til at opsige sit abonnement frem til abonnementsperiodens udgang. Dette kan gøres i applikationen, eller ved at kontakte Q8 Kundeservice. Hvis opsigelsen sker senest samme dag som abonnementsperiodens udløb, afsluttes abonnementet. Hvis opsigelsen sker senere, træder opsigelsen først i kraft ved udløbet af den nye 30 dages abonnementsperiode, som kortindehaveren således skal betale for.

3 Enkelt køb

Kortindehaveren kan købe stykvise bilvaske i applikationen. Betalingen hæves automatisk fra det bank- eller betalingskort, som er registreret i applikationen. 

Hvis købte bilvaske ikke bruges af kortindehaveren inden for 90 dage fra købsdagen, udløber de uden ret til tilbagebetaling eller kreditering af debiteret købsværdi.
Kortindehaveren har ikke ret til at give indkøbte bilvaske videre til andre personer/køretøjer. De købte bilvaske kan kun anvendes på det køretøj, som er registreret i tjenesten.

Kortindehaveren kan altid tilgå sin købshistorik og kvitteringer via applikationen.

Kortindehaverens almene forpligtelser og opsigelsesrettigheder

Ved tilmelding af tjenesten binder kortindehaveren sig til at: 

  • Indestå for, at de oplyste oplysninger, der er angivet i forbindelse med registreringen, er sandfærdige og korrekte. Q8 skal have besked, hvis disse oplysninger på noget tidspunkt ændres
  • Acceptere at Q8 registrerer bilen/medlemskab ved vaskeanlægget via nummerplade-genkendelsessystem. Kortindehaveren accepterer herved, at fører af bilen kan handle på vegne af kortindehaveren, også med hensyn til opgradering af vaske og deraf følgende forbrug og pådragne betalingsforpligtigelser. 
  • Acceptere, at der kan opstå driftstop eller skulle udføres servicearbejder indenfor vaskehallens åbningstid. Vi vil bestræbe os på at udføre vedligeholdelse og service i tidsrum på dagen, hvor vaskehyppigheden er lavest. Det er vores mål at sikre en høj kvalitet og tilgængelighed af vores anlæg
  • Acceptere at vaskeanlægget og tilhørende områder er videoovervåget
  • Ikke at anvende eller lade andre anvende tjenesten til ulovlige eller upassende formål
  • Registrere bank- eller kreditkort tilhørende kortindehaveren
  • Undlade at medvirke til udnyttelse af abonnementet eller indkøbte enkelt-vaske
  • Rapportere fejl i tjenesten eller applikationen Q8 Bilvask til Q8 kundeservice 
  • Sikre sig at det registrerede køretøjs størrelse ikke overskrider de maksimale mål, som gælder for den aktuelle vaskehal, samt følge de instruktioner som hænger ved vaskehallen.  

Q8 forbeholder sig retten til når som helst at udføre vedligehold, lukning grundet kulde, reparation eller forbedring af de tilmeldte vaskehaller samt applikationen, hvorfor tjenestens tilgængelig ikke garanteres. 

Q8 har ret til at med omgående virkning af opsige kortindehaverens ret til at anvende applikationen, såfremt Q8 har anledning til at tro, at kortindehaveren bryder de gældende betingelser. Q8 har derved ret til at debitere kortindehaverens betalings- og/eller kreditkort for tab, som Q8 har lidt (f.eks. differencen mellem pris der tilbydes gennem applikationen og de normale bilvask-priser). 

Q8 har ret til at opsige kortindehaverens ret til at anvende applikationen med en måneds varsel, hvis Q8 beslutter at tjenesten skal ophøre.

4 Øvrigt

4.1 Force majeure

Q8 er ikke ansvarlig for skader eller tab grundet offentlige indgreb, krig, strejke, lockout, blokade, infektionsspredning, boykot, eller andre omstændigheder uden for Q8s kontrol. Bestemmelsen vedrørende strejker, lockouts, blokader og boykotter gælder, selvom Q8 selv er genstand for eller træffer en sådan konfliktforanstaltning. Skader, der kan opstå i andre tilfælde, kompenseres ikke, hvis Q8 har udvist sædvanlig omhu. Q8 er medmindre andet er bestemt i ufravigelig lovgivning ikke ansvarlig for indirekte skader eller tab.

4.2 Ændrede vilkår

Q8 forbeholder sig ret til at ændre de generelle vilkår og betingelser og den aktuelle prisliste. Ændringer træder i kraft over for kortindehaveren en måned efter, at Q8 har meddelt ændringen, f.eks. via applikationen. Hvis kortindehaveren ikke accepterer ændringen, har kortindehaveren ret til at opsige aftalen inden for den nævnte frist. Ændringer, der kommer kortindehaveren til gode, kan anvendes straks.

4.3 Fortrydelsesret

Kortindehavere, der er forbrugere, har ret til at træde tilbage fra aftalen inden for 14 dage fra registreringsdatoen i applikationen. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag. For at udøve fortrydelsesretten skal kortindehaveren meddele Q8 dette ved enten at kontakte Q8 kundeservice eller sende den standardfortrydelsesformular, som kortindehaveren modtog pr. mail i forbindelse med registreringen i applikationen. Hvis kortindehaveren har brugt abonnementet i perioden, indtil fortrydelsesretten udløber, skal kortindehaveren betale den almindelige pris for disse bilvask i henhold til Q8s aktuelle prisliste, og  Q8 er i den forbindelse berettiget til at trække sådanne yderligere betalinger fra  kortindehaverens registrerede betalingskort før der sker tilbagebetaling af abonnementsprisen

4.4 Personoplysninger

Alle gældende vilkår vedrørende Q8s behandling af personoplysninger samt information om kortindehaverens rettigheder i forbindelse med behandling af personoplysninger er tilgængelige på www.q8.dk/personoplysninger. I forbindelse med registrering i applikationen forventes kortindehaveren at have modtaget disse oplysninger.

4.5 Klagebehandling og tvister

Såfremt kortindehaveren ønsker at fremsætte en reklamation henvises kortindehaveren til at kontakte personalet på den aktuelle station eller Q8 kundeservice.  Eventuelle tvister, som ikke løses i mindelighed afgøres ved de almindelige domstole.

 

 

 

Senest opdateret 16.05.2022