Bestemmelser for International Diesel Service kort

Udstedt af Q8 Danmark A/S (Q8)

1. Anvendelsesmuligheder og brug

International Diesel Service kort (IDS kort) kan via kortlæser anvendes til køb af motordiesel og AdBlue på IDS anlæg i Danmark og i udlandet og på udvalgte Q8 anlæg i Danmark. IDS kortet kan udelukkende anvendes til erhvervsformål.

IDS kortet kan anvendes til og med den udløbsmåned, der står på kortet. Senest i udløbsmåneden vil kortindehaver få tilsendt et nyt IDS kort påtrykt en ny gyldighedsperiode, hvis IDS kortet har været anvendt inden for de sidste tre måneder.

IDS kortet bruges sammen med pinkode i en elektronisk kortterminal. Der er mulighed for at udskrive en kvittering.

Der kan udstedes flere IDS kort til samme konto med eget kortnummer, egen pinkode og individuel præget tekst.

IDS kortet kan anvendes af kortindehaver eller af den, han har overdraget IDS kortet og pinkoden til. Overdrages IDS kortet og pinkoden til andre, vil kortindehaver være ansvarlig for den foretagne brug og hæfte for alle køb.

IDS kortet skal opbevares på sikker måde, så det ikke kan misbruges af andre. Opbevar aldrig IDS kortet i bilen. Tjek jævnligt, at kortet ikke er væk. Pinkoden må ikke opbevares sammen med IDS kortet eller anføres på dette.

Kortindehaver skal straks kontakte Q8 Kundeservice på telefon 7012 8888, hvis IDS kortet mistes, andre får kendskab til pinkoden, eller hvis kortindehaver får mistanke om, at IDS kortet er blevet kopieret eller på anden vis kan blive anvendt uberettiget.

 

2. Betaling

Ved købekortaftalens oprettelse aftales, hvornår betaling for foretagne køb skal finde sted. Betaling anses for modtaget den samme arbejdsdag, som den modtages, medmindre det sker sidst på dagen. I så fald anses betalingen for modtaget næste dag kl. 9.00.

Mindst én gang om måneden vil kortindehaver modtage faktura over køb med specifikation pr. IDS kort. På fakturaen er angivet sidste rettidige betalingsdato.

Kortindehaver har pligt til at melde eventuelle indsigelser mod uautoriserede eller fejlbehæftede transaktioner senest 3 dage efter modtagelse af faktura.

I tilfælde af forsinket betaling er hele Q8s tilgodehavende forfaldent til betaling uanset de aftalte betalingsbetingelser. Hvis kontoudtog ønskes, vil dette blive sendt ultimo hver måned.

 

3. Misbrug af kortet

Kortindehaver hæfter for enhver brug af IDS kortet.

Det gælder dog ikke i tilfælde af fejlregistrering eller for den brug af IDS kortet, der måtte finde sted efter Q8 har modtaget meddelelse om spærring af IDS kortet jævnfør punkt 1.

 

4. Spærring af IDS kortet

For at imødegå og begrænse misbrug er der indkodet automatisk spærring i Q8s kortsystem. Sikkerhedssystemet reagerer på unormalt forbrug, overskridelse af aftaltkøbsmaksimum eller manglende betaling, hvilket kan medføre automatisk spærring af IDS kortet.

Spærring af IDS kort vil også kunne finde sted, hvis det bliver stjålet, tabt eller på anden vis mistes. 

Q8 er berettiget til uden varsel helt eller delvist at spærre for yderligere køb på IDS kortet, hvis Q8 får mistanke om misbrug, i tilfælde af systemnedbrud, og hvis kortindehaver misligholder aftalen.

Kortindehaver kan selv spærre kortet ved at kontakte Q8 Kundeservice på telefon 7012 8888, jævnfør punkt 1.

 

5. Ophævelse af købekortaftalen

Købekortaftalen kan ophæves af kortindehaver med en måneds varsel, mens Q8 kan ophæve købekortaftalen med to måneders varsel.

Hvis kortbestemmelserne og de forpligtelser, der er beskrevet her, ikke overholdes, er der tale om misligholdelse.

Q8 er berettiget til uden varsel at ophæve købekortaftalen ved enhver væsentlig misligholdelse. Al yderligere kredit bortfalder og hele Q8s tilgodehavende er forfaldent til betaling uanset de aftalte betalingsbetingelser.

 

6. Gebyrer og morarente

Ved forsinket betaling opkræves rykkergebyrer à kr. 100 og der beregnes morarente på 1,25 % pr. måned, svarende til en nominel rente på 15 % p.a. Der beregnes ikke renters rente.

Hvis kortindehaver ikke meddeler adresseændring til Q8, og det er nødvendigt at indhente oplysninger fra CVR-registret, beregnes et gebyr på kr. 50 inkl. moms.

 

7. Kreditvurdering

Q8 vurderer virksomhedens kreditværdighed ved at indhente bank- eller kreditoplysning fra et anerkendt bureau og ved eventuelt at indhente regnskaber. Ved ansøgning om IDS kort giver virksomhedensamtidig tilladelse til indhentning og behandling af disse oplysninger.

Al handel er betinget af en positiv kreditvurdering af kortindehaver. Q8 er berettiget til under aftaleforholdet at kræve forudbetaling eller anden sikkerhed før yderligere leverancer, hvis kundens kreditværdighed ændres.

 

8. Behandling af personlige oplysninger

De indhentede oplysninger herunder registrering af køb med IDS kortet vil blive behandlet i forbindelse med administration af IDS kortet af både Q8 og de eksterne databehandlere, som Q8 benytter. Oplysningerne videregives til andre Q8 selskaber i forbindelse med brug af IDS kortet ved køb hos disse. Oplysninger om foretagne køb på IDS kortet opbevares for eventuel behandling af reklamation.

I henhold til bogføringsloven opbevares oplysninger i fem år. Oplysninger om misbrug vil blive slettet senest tre år efter registrering medmindre oplysningerne omfattes af bogføringsloven.

Betalingsmisligholdelse fra kortindehavers side medfører registrering i Debitorregistret. I den forbindelse videregives oplysninger om navn, adresse, fødselsdato og beløb. 

 

9. Ændring af bestemmelserne

Ændringer af bestemmelser, der er til ugunst for kortindehaver, kan ske med en månedsvarsel.

Besked om ændringer vil blive givet direkte til kortindehaver f.eks. pr. brev eller e-mail. Kortindehaver bærer selv ansvaret for, hvis oplysninger om ændringer ikke er modtaget som følge af manglende meddelelse til Q8 om ændring af adresse eller e-mail.

De ændrede bestemmelser anses som vedtaget, medmindre kortindehaver inden datoen for ikrafttræden har meddelt Q8, at man ikke ønsker at være bundet af de nye bestemmelser. I så fald anses købekortaftalen som ophørt på tidspunktet for ændringernes ikrafttræden, og kontoen vil herefter blive opgjort. 

 

10. Adresse- og navneændring

Adresseændring skal straks meddeles til Q8 Kundeservice på telefon 7012 8888, pr.brev eller e-mail. Navneændring skal straks meddeles skriftligt pr. brev eller e-mail.

 

11. Tvister

Alle tvister vedrørende IDS kort afgøres efter dansk ret og skal behandles af danske domstole.

 

12. Personoplysninger

Opfyldelsen af disse bestemmelser indebærer, at Q8 behandler personoplysninger om kortindehavers medarbejdere. For information om behandlingen af personoplysningerne henvises til Q8's privatlivspolitik, som er tilgængelig på www.Q8.dk/personoplysninger, hvor privatlivspolitikken findes, eller kontakt Q8 Kundeservice på tlf. 7012 8888. 

Download databehandleraftale


13. Online service

På www.ids.q8.com har kortindehaver mulighed for at få adgang til forskellig online service. Læs mere på www.ids.q8.com.