Bestemmelser for International Diesel Service kort

Udstedt af Q8 Danmark A/S (Q8)

1. Anvendelsesmuligheder og brug

International Diesel Service kort (IDS kort) kan via kortlæser anvendes til køb af motordiesel og AdBlue på IDS anlæg i Danmark og i udlandet og på udvalgte Q8 anlæg i Danmark. IDS kortet kan udelukkende anvendes til erhvervsformål.

IDS kortet kan anvendes til og med den udløbsmåned, der står på kortet. Senest i udløbsmåneden vil kortindehaver få tilsendt et nyt IDS kort påtrykt en ny gyldighedsperiode, hvis IDS kortet har været anvendt inden for de sidste tre måneder.

IDS kortet bruges sammen med pinkode i en elektronisk kortterminal. Der er mulighed for at udskrive en kvittering.

Der kan udstedes flere IDS kort til samme konto med eget kortnummer, egen pinkode og individuel præget tekst.

IDS kortet kan anvendes af kortindehaver eller af den, han har overdraget IDS kortet og pinkoden til. Overdrages IDS kortet og pinkoden til andre, vil kortindehaver være ansvarlig for den foretagne brug og hæfte for alle køb.

IDS kortet skal opbevares på sikker måde, så det ikke kan misbruges af andre. Opbevar aldrig IDS kortet i bilen. Tjek jævnligt, at kortet ikke er væk. Pinkoden må ikke opbevares sammen med IDS kortet eller anføres på dette.

Kortindehaver skal straks kontakte Q8 Kundeservice på telefon 7012 8888, hvis IDS kortet mistes, andre får kendskab til pinkoden, eller hvis kortindehaver får mistanke om, at IDS kortet er blevet kopieret eller på anden vis kan blive anvendt uberettiget.

 

2. Betaling

Ved købekortaftalens oprettelse aftales, hvornår betaling for foretagne køb skal finde sted. Betaling anses for modtaget den samme arbejdsdag, som den modtages, medmindre det sker sidst på dagen. I så fald anses betalingen for modtaget næste dag kl. 9.00.

Mindst én gang om måneden vil kortindehaver modtage faktura over køb med specifikation pr. IDS kort. På fakturaen er angivet sidste rettidige betalingsdato.

Kortindehaver har pligt til at melde eventuelle indsigelser mod uautoriserede eller fejlbehæftede transaktioner senest 3 dage efter modtagelse af faktura.

I tilfælde af forsinket betaling er hele Q8s tilgodehavende forfaldent til betaling uanset de aftalte betalingsbetingelser. Hvis kontoudtog ønskes, vil dette blive sendt ultimo hver måned.

 

3. Misbrug af kortet

Kortindehaver hæfter for enhver brug af IDS kortet.

Det gælder dog ikke i tilfælde af fejlregistrering eller for den brug af IDS kortet, der måtte finde sted efter Q8 har modtaget meddelelse om spærring af IDS kortet jævnfør punkt 1.

 

4. Spærring af IDS kortet

For at imødegå og begrænse misbrug er der indkodet automatisk spærring i Q8s kortsystem. Sikkerhedssystemet reagerer på unormalt forbrug, overskridelse af aftaltkøbsmaksimum eller manglende betaling, hvilket kan medføre automatisk spærring af IDS kortet.

Spærring af IDS kort vil også kunne finde sted, hvis det bliver stjålet, tabt eller på anden vis mistes. 

Q8 er berettiget til uden varsel helt eller delvist at spærre for yderligere køb på IDS kortet, hvis Q8 får mistanke om misbrug, i tilfælde af systemnedbrud, og hvis kortindehaver misligholder aftalen.

Kortindehaver kan selv spærre kortet ved at kontakte Q8 Kundeservice på telefon 7012 8888, jævnfør punkt 1.

 

5. Ophævelse af købekortaftalen

Købekortaftalen kan ophæves af kortindehaver med en måneds varsel, mens Q8 kan ophæve købekortaftalen med to måneders varsel.

Hvis kortbestemmelserne og de forpligtelser, der er beskrevet her, ikke overholdes, er der tale om misligholdelse.

Q8 er berettiget til uden varsel at ophæve købekortaftalen ved enhver væsentlig misligholdelse. Al yderligere kredit bortfalder og hele Q8s tilgodehavende er forfaldent til betaling uanset de aftalte betalingsbetingelser.

 

6. Gebyrer og morarente

Ved forsinket betaling opkræves rykkergebyrer à kr. 100 og der beregnes morarente på 1,25 % pr. måned, svarende til en nominel rente på 15 % p.a. Der beregnes ikke renters rente.

Hvis kortindehaver ikke meddeler adresseændring til Q8, og det er nødvendigt at indhente oplysninger fra CVR-registret, beregnes et gebyr på kr. 50 inkl. moms.

 

7. Kreditvurdering

Q8 vurderer virksomhedens kreditværdighed ved at indhente bank- eller kreditoplysning fra et anerkendt bureau og ved eventuelt at indhente regnskaber. Ved ansøgning om IDS kort giver virksomhedensamtidig tilladelse til indhentning og behandling af disse oplysninger.

Al handel er betinget af en positiv kreditvurdering af kortindehaver. Q8 er berettiget til under aftaleforholdet at kræve forudbetaling eller anden sikkerhed før yderligere leverancer, hvis kundens kreditværdighed ændres.

 

8. Behandling af personlige oplysninger

De indhentede oplysninger herunder registrering af køb med IDS kortet vil blive behandlet i forbindelse med administration af IDS kortet af både Q8 og de eksterne databehandlere, som Q8 benytter. Oplysningerne videregives til andre Q8 selskaber i forbindelse med brug af IDS kortet ved køb hos disse. Oplysninger om foretagne køb på IDS kortet opbevares for eventuel behandling af reklamation.

I henhold til bogføringsloven opbevares oplysninger i fem år. Oplysninger om misbrug vil blive slettet senest tre år efter registrering medmindre oplysningerne omfattes af bogføringsloven.

Betalingsmisligholdelse fra kortindehavers side medfører registrering i Debitorregistret. I den forbindelse videregives oplysninger om navn, adresse, fødselsdato og beløb. 

 

9. Ændring af bestemmelserne

Ændringer af bestemmelser, der er til ugunst for kortindehaver, kan ske med en månedsvarsel.

Besked om ændringer vil blive givet direkte til kortindehaver f.eks. pr. brev eller e-mail. Kortindehaver bærer selv ansvaret for, hvis oplysninger om ændringer ikke er modtaget som følge af manglende meddelelse til Q8 om ændring af adresse eller e-mail.

De ændrede bestemmelser anses som vedtaget, medmindre kortindehaver inden datoen for ikrafttræden har meddelt Q8, at man ikke ønsker at være bundet af de nye bestemmelser. I så fald anses købekortaftalen som ophørt på tidspunktet for ændringernes ikrafttræden, og kontoen vil herefter blive opgjort. 

 

10. Adresse- og navneændring

Adresseændring skal straks meddeles til Q8 Kundeservice på telefon 7012 8888, pr.brev eller e-mail. Navneændring skal straks meddeles skriftligt pr. brev eller e-mail.

 

11. Tvister

Alle tvister vedrørende IDS kort afgøres efter dansk ret og skal behandles af danske domstole.

 

12. Personoplysninger

Opfyldelsen af disse bestemmelser indebærer, at Q8 behandler personoplysninger om kortindehavers medarbejdere. For information om behandlingen af personoplysningerne henvises til Q8's privatlivspolitik, som er tilgængelig på www.Q8.dk/personoplysninger, hvor privatlivspolitikken findes, eller kontakt Q8 Kundeservice på tlf. 7012 8888. 

Download databehandleraftale


13. Online service

På www.ids.q8.com har kortindehaver mulighed for at få adgang til forskellig online service. Læs mere på www.ids.q8.com.

 

14. Overholdelse af handelssanktioner

a) Hver part erklærer og garanterer, at den:

i. vil overholde alle gældende juridiske og lovgivningsmæssige krav fra ethvert statsligt eller overnationalt organ med jurisdiktion over denne aftale eller en af parterne, som omfatter: (a) bekæmpelse af bestikkelse, antikorruption og hvidvaskning af penge; og (b) internationale sanktioner og handelsrestriktioner, herunder uden begrænsning dem, der er indført af USA, EU, EU-medlemsstater Storbritannien og FN ("sanktioner");

ii. ikke er et mål for sanktioner (en "sanktioneret part");

iii. ikke ejes eller kontrolleres direkte eller indirekte af nogen person eller enhed, som er en sanktioneret part, og en sådan sanktioneret part samlet set ikke har kontrollerende indflydelse på den kontraherende part, hverken gennem ejerskab eller på anden måde end en majoritetsejerandel; og

iv. ikke er placeret eller organiseret i, eller ejet eller kontrolleret af personer eller enheder i, en jurisdiktion, der er et mål for sanktioner (herunder, men ikke begrænset til, alt efter omstændighederne, Cuba, Iran, Nordkorea, Syrien, Rusland og Donetsk-, Luhansk- og Krim-regionen i Ukraine (hver sådan jurisdiktion er en "sanktioneret jurisdiktion")).

b) Hver part erklærer og garanterer endvidere, at den ikke vil overføre, give adgang til eller bruge IDS-kortet eller arbejdsprodukter (herunder værktøj og intellektuel ejendomsret):

i. til eller til fordel for en person, der er omfattet af en indefrysningsliste (herunder som udstedt af myndigheder fra USA, EU, EU-medlemsstater, Storbritannien og/eller FN) ;

ii. til eller i enhver sanktioneret jurisdiktion; eller

iii. til enhver anden part, hvis en sådan overførsel, adgang eller brug ville udgøre en overtrædelse af gældende sanktioner.


c) Denne aftale er ugyldig og opsiges øjeblikkeligt og uden ret til kompensation herfor, hvis, som på ikrafttrædelsesdatoen: 

i. en part er et mål for sanktioner, eller en part er beliggende i en sanktioneret jurisdiktion eller

ii. en parts opfyldelse af denne aftale ville være i strid med enhver gældende sanktion. 


d) Enhver overtrædelse af dette afsnit 14, herunder hvis en part bliver et mål for sanktioner, er en væsentlig overtrædelse af denne aftale og grund til øjeblikkelig opsigelse uden omkostninger eller kompensation overhovedet fra den ikke-misligholdende part. 

e) Q8 Danmark A/S forbeholder sig alle sine rettigheder i henhold til lov og kontrakt til at nægte yderligere opfyldelse (helt eller delvist) og/eller ophæve aftalen uden ret til kompensation for modparten som følge af ophævelsen, hvis efter ikrafttrædelsesdatoen:

i. Q8 Danmark A/S får kendskab til eller har rimelig grund til at formode, at en af de kontraherende parter eller underleverandører bliver en sanktioneret part eller engagerer en sanktioneret part som underleverandør;

ii. varerne eller tjenesterne i henhold til denne aftale anses for at være varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af sanktioner; eller

iii. det i øvrigt kan dokumenteres eller sandsynliggøres, at der er handlet i strid med gældende sanktioner, eller at fortsat opfyldelse af kontrakten vil udgøre en overtrædelse af de nævne sanktioner.

 

15. Accept og gyldighed af elektroniske signaturer

Parterne er enige om at anvende og forpligtet af elektroniske signaturer for at fremme en mere effektiv udførelse af dokumenter, aftaler og kontraktprocesser. Parterne anerkender og bekræfter udtrykkeligt bevisværdien og gyldigheden af en sådan elektronisk signatur og udførelse, og afstår udtrykkeligt fra ethvert forsvar baseret på det faktum, at signaturen kun blev behandlet og/eller sendt via en elektronisk platform. Parterne anerkender og accepterer udtrykkeligt, at hvis en elektronisk signatur anvendes, vil der ikke blive udstedt eller leveret nogen fysisk kopi af aftalen. Hvis en amerikansk/britisk e-signaturleverandør anvendes, kan kontaktoplysninger blive sendt ud af EØS.