Kortbestemmelser

Her finder du de vigtigste oplysninger vedrørende dine kort til Q8. Se blandt andet årets faktureringsdatoer. Det er også her du finder bestemmelser for Q8 Erhvervskort. Vil du læse bestemmelser for IDS Dieselkort, kan du læse dem her.

Årlige omkostninger

Det er gratis at få et Q8 Erhvervskort. Betaler du via Leverandørservice, får du rentefri kredit uden gebyr. Betaler du via Betalingsservice, får du rentefri kredit, men betaler et månedligt faktureringsgebyr på 5,50 kr. inkl. moms. 

Betaler du efter tilsendt faktura,  girokort eller med check, er faktureringsgebyret 8,00 kr. inkl. moms. Ved denne betalingsform betales der også en rente på 1 % (årlig rente 12,7 %).

Årlige omkostninger på Q8 Erhvervskort

Beregningerne er foretaget på baggrund af en hovedstol på kr. 5.000 og en løbetid på 1 år. Afdragsformen er kredit med variabelt lånebeløb. 

ÅOP ved direkte betaling til Q8

Udnyttelsesgrad ÅOP før skat
100 % 14,62 %
50 % 16,54 %
25 % 20,38 %

Ved betaling direkte til Q8 er faktureringsgebyret kr. 8,00 og nominel årlig rente = 12,7 %


ÅOP ved tilmelding til Betalingsservice

Udnyttelsesgrad ÅOP før skat
100 % 1,32 %
50 % 2,64 %
25 % 5,28 %

Ved tilmelding til Betalingsservice er faktureringsgebyret kr. 5,50 og nominel årlig rente = 0,0 %


Ovenstående oplysninger er angivet i henhold til Bekendtgørelse nr. 193 af 01/03/2007 om information til forbrugere om priser på låne- og kredittilbud og valutakurser.

Sikkerhedsstillelse: Der er ingen sikkerhedsstillelse for Q8 Erhvervskort.

Bestemmelser for Q8 Erhvervskort 

1. Hvad kan min virksomhed betale med Q8 Erhvervskort?

Q8's Kundekort, Firmakort, Firmakort Plus, Firmakort Plus EL og Transportkort kan anvendes ved betaling af varer og tjenesteydelser på Q8 servicestationer, F24 automatanlæg i Danmark og ved betaling af udvalgte varer og tjenesteydelser på de til enhver tid oplyste forretninger på www.Q8.dk

Ovennævnte typer af kort betegnes samlet "Erhvervskort", denne betegnelse anvendes i de følgende bestemmelser, når der refereres til alle fire kort typer.

2. Hvordan virker Q8's Erhvervskort?

Erhvervskortet kan kun anvendes til og med den udløbsmåned, der står anført på Erhvervskortet. Senest i udløbsmåneden vil virksomheden få tilsendt et nyt Erhvervskort påtrykt en ny gyldighedsperiode, såfremt kortet har været anvendt inden for de sidste tre måneder.

Ved brug af Erhvervskortet benyttes elektroniske kortterminaler, og kortindehaver kvitterer ved indtastning af pinkode. Der kan udstedes flere kort til samme konto med eget kortnummer, egen pinkode og individuelt præget tekst. 

Erhvervskortet er ikke personligt og kan som udgangspunkt anvendes af dig og dine kollegaer. Du skal dog være opmærksom på, at såfremt kortet udlånes til en anden, f.eks. en ansat i din virksomhed, vil du være ansvarlig for den foretagne brug. Det er virksomheden som kortindehaver, der hæfter for alle køb, jf. punkt 8.

 

3. Betalingsmetoder

A. Rentefri betaling gennem Betalingsservice ("BS").

Kortindehaver modtager en gang om måneden en betalingsoversigt med specifikation af de enkelte køb. Betaling trækkes den første hverdag i den efterfølgende måned fra bank- eller sparekassekonto. Hvis kontoen senere afmeldes BS, træder bestemmelserne nedenfor vedrørende betalingsform via FIK-kort i kraft og kort kan spærres uden yderligere advisering. Betaling via BS foregår efter "Generelle regler for debitorer i Betalingsservice". Kopi af disse regler kan fås hos ethvert pengeinstitut eller ses på www.betalingsservice.dk.

B. Leverandørservice 

Er du tilmeldt Leverandørservice modtager du hver uge eller hver 14. dag en faktura med specifikation af de enkelte køb. Betalingen trækkes automatisk via tilmeldte bankkonto. Afmeldes Leverandørservice lukkes kontoen. 

 
C. Betaling via FIK-kort
Kortindehaver modtager én gang om måneden en faktura med specifikation af de enkelte køb, som beskrevet under punkt 6.

 

4. Hvordan vurderer Q8 Danmark A/S min virksomheds kreditværdighed?

Q8 Danmark A/S foretager vurdering af virksomhedens kreditværdighed ved indhentning af kreditoplysning fra et af Datatilsynet anerkendte bureauer samt evt. indhentning af regnskaber fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Q8 Danmark A/S forbeholder sig ret til at afslå udstedelse af Erhvervskort eller inddrage allerede udstedte Erhvervskort ved angivelse af grunden hertil.

Al handel er betinget af en positiv kreditvurdering af kunden. Q8 er berettiget til under aftaleforholdet at kræve forudbetaling eller anden sikkerhed før yderligere leverancer, hvis kundens kreditværdighed ændres.

5. Hvor får man overblik over virksomhedens rabatter?

Alle rabatter på benzin og diesel beregnes ud fra Q8 Danmark A/S' gældende vejledende udsalgspriser (listepris), der kan ses på www.Q8.dk eller ved henvendelse til Kundecenteret på 7012 8888. Aftalte rabatter kan ændres med en måneds varsel.

Der ydes ikke rabat på køb i udlandet.

6. Hvordan får man overblik over virksomhedens forbrug?

Er du tilmeldt Betalingsservice opgøres kontoen normalt omkring d. 22. i hver måned uanset hvilken betalingsform, der er valgt.

Kortindehaver modtager en betalingsoversigt, som angiver, hvilken dag beløbet trækkes.

Kontrollér ved modtagelsen af din faktura, at de bogførte beløb svarer til dine notaer. Virksomheden har pligt til at meddele eventuelle indsigelser mod uautoriserede eller fejlbehæftede transaktioner senest tre dage efter modtagelse af faktura. Sidste rettidige indbetalingsdag fremgår af fakturaen.


7. Hvordan skal Q8 Erhvervskort opbevares? 

Erhvervskortet er forsynet med en personlig kode (PIN-kode), som skal hemmeligholdes for uvedkommende. Koden må ikke opbevares sammen med Erhvervskortet eller noteres på Erhvervskortet. 

Erhvervskortet skal opbevares på betryggende måde, så det ikke kan misbruges af andre. Opbevar det f.eks. i tegnebogen eller tasken - aldrig i bilen - og undersøg jævnligt, om Erhvervskortet fortsat er i din besiddelse.

Kortindehaver skal omgående underrette Q8 Kundeservice på telefon 7012 8888 med henblik på spærring af Erhvervskortet, hvis:

 • Erhvervskortet bortkommer, 
 • kortindehaver får mistanke om, at Erhvervskortet er blevet kopieret, 
 • kortindehaver får mistanke om, at anden har fået kendskab til PIN-koden, eller
 • kortindehaver på anden måde får mistanke om, at Erhvervskortet kan blive anvendt uberettiget.

8. Misbrug af Q8 Erhvervskort

Kortindehaver hæfter for enhver brug af Erhvervskortet, herunder for tab som følge af andres uberettigede brug af Erhvervskortet, medmindre det godtgøres, at Q8 har handlet uagtsomt.

Hvis et kort er tabt, stjålet eller misbrugt, skal kortindehaver omgående underrette Q8 på telefon 7012 8888, jf. punkt 7 ovenfor. Kortindehaver skal også underrette politiet om, at kortet er tabt, stjålet eller misbrugt.

Q8 registrerer dato og klokkeslæt for modtaget meddelelse om, at kortet er tabt, stjålet eller misbrugt. Q8 sørger for, at det indrapporterede kort bliver spærret. Kortindehaver hæfter for køb, der er foretaget før kortspærring, herunder for tab som følge af andres uberettigede brug af kortet.

Q8 overtager ansvaret for transaktioner, der er udført efter, at kortindehaver har foretaget underretning til Q8, jf. punkt 7, og kortet er spærret. Kortindehaver er dog ansvarlig for samtlige betalingsforpligtelser, hvis det indrapporterede kort bruges med pinkode, og dette skyldes, at kortindehaver ikke har holdt pinkoden hemmelig eller hvis kortindehaver på nogen måde er indblandet i uautoriseret brug af kortet.

Ved accept af Q8 Danmark A/S Erhvervskortbestemmelser erklæres, at der kun handles på egne vegne.

 

9. Spærring

For at imødegå og begrænse misbrug er der indkodet automatisk spærring i vores elektroniske systemer. Q8 Danmark A/S' kortsikkerhedssystem er opbygget således, at det reagerer på et unormalt forbrug, registrering i Debitorregisteret, overskridelse af anslået køb pr. måned eller manglende betaling, hvilket medfører automatisk spærring af Erhvervskortet. Spærring af Erhvervskort vil også kunne finde sted, hvis det bliver stjålet, tabt eller på anden vis bortkommer, og kortindehaver underretter Q8 herom, jf. punkt 7.

Hvis Erhvervskort bliver spærret, vil kortindehaver modtage skriftlig meddelelse herom, ligesom kortindehaver vil blive registreret på vores spærreliste. Kortindehaver har ligeledes ret til indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler i forbindelse med din registrering på spærrelisten.

Som registreret på Q8 Danmark A/S' spærreliste har du ret til at klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, telefon 33 19 32 00. Du kan læse mere herom på www.datatilsynet.dk.

 

10. Hvordan bliver Q8 Erhvervskort lukket?

Enhver væsentlig misligholdelse, såsom overskridelse af oplyst brændstofforbrug eller medvirken til kortmisbrug, vil medføre dels lukning af Erhvervskortet, dels at ydelse af al yderligere kredit bortfalder og endelig, at alle udestående poster straks forfalder til betaling, uanset hvilket forfaldstidspunkt parterne tidligere måtte have aftalt.

Q8 er til enhver tid berettiget til uden forudgående varsel at opsige Erhvervskortaftalen med øjeblikkelig virkning og inddrage de udstedte Erhvervskort, såfremt det ifølge national eller international lovgivning, sanktioner eller andre regler, som Q8 er eller bliver underlagt eller generelt følger i praksis, er eller bliver ulovligt for Q8 at opfylde dets forpligtelser i henhold til Erhvervskortaftalen.

Såfremt kortindehaver ikke opfylder de forpligtelser, som følger af nærværende vilkår, foreligger der misligholdelse. Ved enhver misligholdelse forbeholder Q8 Danmark A/S sig ret til uden forudgående varsel at ophæve Erhvervskortaftalen og inddrage de udstedte Erhvervskort. 

Skriftlige eller telefoniske klager kan rettes til Q8 Danmark A/S, Arne Jacobsens Allé 7, 2300 København, eller telefon 7012 8888 og via www.Q8.dk/Q8-kundeservice.

11. Hvad betaler man for et Q8 Erhvervskort?

Betaler man via Betalingsservice, betales et månedligt faktureringsgebyr på kr. 5,50 inkl. moms for betaling via BS og på kr. 8,00 inkl. moms for betaling via FIK-kort. Ved betaling via FIK-kort er der tillagt en kreditrente på 1,0 % af det fakturerede beløb. Betaler man via Leverandørservice, betales der ikke gebyr.
Sker der ændringer i gebyrordningen, får kortindehaver meddelelse herom med rimeligt varsel.  Overholdes betalingsfristen ikke, debiteres p.t. en morarente på 8,0 % p.a., beregnet fra den første i måneden af den forfaldne saldo. Rentebeløbet, der beregnes af den til enhver tid forfaldne saldo, tilskrives månedlig på det for samhandlen normale tidspunkt for fakturering og forfalder til betaling den sidste bankdag i tilskrivningsmåneden.
Ved brug i Sverige afregnes til National bankens månedlige gennemsnit kurs. 

 

12. Hvad sker der, hvis der ikke betales rettidigt?

For udsendelse af første rykkerbrev betales et rykkergebyr på kr. 100. For efterfølgende rykkerbreve betales et rykkergebyr på kr. 100. Overgives Q8's tilgodehavende til retslig inkasso, beregnes et inkassogebyr på kr. 100 samt et kompensations-gebyr på kr. 310. Ved indgåelse af en betalingsaftale beregnes et gebyr på kr. 200 inkl. moms. Der beregnes også morarenter, se punkt 11 ovenfor. Såfremt dit bilag bortkommer, kan vi som en ekstra service tilbyde kopi af følgesedler og fakturaer for kr. 25 pr. stk. inkl. moms. Udfærdigelse af kontoudskrift koster et gebyr på kr. 100 pr. stk. inkl. moms. Fakturakopi og kontoudtog kan hentes på erhverv.Q8.dk. Ved manglende betaling spærres kortet.

 

13. Ændring af disse vilkår

Ændringer af vilkår, der er til ugunst for kortindehaver, kan ske med en måneds varsel. Besked om ændringer vil blive givet direkte til kortindehaver f.eks. pr. brev eller e-mail. Som kortindehaver bærer du selv ansvaret for, at du ikke modtager meddelelse om ændringer, hvis du ikke har meddelt e-mail- eller adresseændring til Q8 Danmark A/S. 

Ved ændring af reglerne vil disse anses som vedtaget, medmindre du inden datoen for ikrafttræden har meddelt Q8 Danmark A/S, at virksomheden ikke ønsker at være bundet at de nye regler. 

Hvis du meddeler, at virksomheden ikke ønsker at være bundet af de nye regler, vil erhvervskortaftalen anses som ophørt på tidspunktet for ændringernes ikrafttræden, og kontoen vil herefter blive opgjort.

14. Adresse- og navneændring

Adresseændring skal straks meddeles til Q8 Danmark A/S. Meddelelsen kan gives til Kundecenteret på tlf. 7012 8888. pr. brev til ovennævnte adresse eller på erhverv.Q8.dk. Navneændringer bedes meddelt skriftligt pr. brev eller via www.Q8.dk. Hvis du ikke meddeler adresseændring til Q8 Danmark A/S, og det er nødvendigt at indhente oplysninger fra CVR-registret, beregnes et gebyr på kr. 50 inkl. moms.

15. Tvister 

Alle tvister vedrørende samtlige Q8 Erhvervskort afgøres efter dansk ret og skal behandles af danske domstole.
 

16. Årlige omkostninger på Q8 Erhvervskort - ÅOP

Læs ÅOP.

Ovenstående oplysninger er angivet i henhold til bekendtgørelse nr. 193 af 01/03/2007 om information til forbrugere om priser på låne- og kredittilbud. 

17. Personoplysninger

Opfyldelsen af disse bestemmelser indebærer, at Q8 behandler personoplysninger om kortindehavers medarbejdere. For information om behandlingen af personoplysningerne henvises til Q8's privatlivspolitik, som er tilgængelig på www.Q8.dk/personoplysninger, hvor privatlivspolitikken findes, eller kontakt Q8 Kundeservice på tlf. 7012 8888.

 

18. Online services hos Q8 Danmark A/S

På vores hjemmeside har du mulighed for at få adgang til forskellige online services, som er beskrevet nærmere på hjemmesiden.
  

19. Handelssanktioner 

Kortindehaveren indestår for, at kortindehaveren og dennes datterselskaber, ledelsesmedlemmer, ansatte, agenter eller repræsentanter overholder alle økonomiske, finansielle eller handelsmæssige sanktioner, love, handelsembargoer, forbud, beslutninger, resolutioner, dekreter, bekendtgørelser, vejledninger og/eller restriktive foranstaltninger gennemført, tilpasset, vedtaget, administreret, pålagt eller håndhævet af De Forenede Nationer, USA, Storbritannien og/eller EU, samt alle relevante jurisdiktioners handels-, import- og eksportkontrol regler.

Faktureringsdage - 2024

PBS – Kunde PRIVAT – Kunde FIRMA – Kunde
23-01-2024
24-01-2024 26-01-2024
21-02-2024 22-02-2024
26-02-2024
19-03-2024
20-03-2024
22-03-2024
19-04-2024
22-04-2024

24-04-2024

23-05-2024
24-05-2024
28-05-2024
20-06-2024
21-06-2024
25-06-2024
23-07-2024
24-07-2024
26-07-2024
22-08-2024
23-08-2024
27-08-2024
20-09-2024
23-09-2024
25-09-2024
23-10-2024
24-10-2024
28-10-2024
21-11-2024
22-11-2024
26-11-2024
17-12-2024

18-12-2024

20-12-2024

*Ret til ændringer forbeholdes

 

Betalinger til Q8 

 

Betalingmetode

FIK-KORT
FIK-kontonr.: 
Kort art:
82486445
73
     
BANK
Registreringsnr.:
Kontonr.: 
4073
4073038146
     
PBS
Debitorgruppenr.:
Kreditornr.: 
02546
00015903


Sådan læser du din faktura

 • Liter/stk
  Viser hvor mange liter benzin/diesel, der er tanket.
 • A' Pris
  Viser vejl. udsalgspris/listepris for både benzin og diesel. (Hvis den lokale pris er højere end Q8s vejl. udsalgspris, vises dog på fakturaen den lokale pris, medmindre kunden har en særlig rabataftale med Q8). Beløb Antal liter x A` Pris (prisen pr. liter).
 • Rabat
  Viser rabat og prisnedsættelse i forhold til pris anført under "Beløb" pr. liter brændstof i øre pr. liter.
 • Beløb i alt
  Viser samlet nettopris efter fradrag af rabat/prisnedsættelse for det enkelte køb.
 • Samlet køb - Rabat 
  Viser, hvor meget der skal betales i alt. Den samlede rabat står i parentes lige efter "Samlet køb - Rabat".
  Alle tal under Beløb i alt lagt sammen giver fakturabeløbet.