Salgs- og leveringsbetingelser

For Q8 LowRisQ forsikringsprodukter til dig som privatkunde

Salgs- og leveringsbetingelserne opdateres løbende. De til enhver tid gældende salgs- og leveringsbetingelser kan ses på www.q8.dk. Herudover henvises til de gældende forsikringsvilkår for det respektive LowRisQ forsikringsprodukt, som du er blevet tilsendt i forbindelse med dit køb af forsikringen. Disse vilkår er ligeledes tilgængelige på www.q8.dk.

 

Forsikringsformidling

Q8 Danmark A/S har indgået et samarbejde med forsikringsselskabet AIG Europe Limited United Kingdom, Osvald Helmuths Vej 4, Frederiksberg, CVR. 34 61 76 94. Q8 fungerer som forsikringsagent under AIG og er registreret i Forsikringsagentregisteret for Forsikring & Pension, som er tilgængeligt på www.fogp.dk


Anvendelse

Salgs- og leveringsbetingelserne finder anvendelse ved private kunders køb af Q8 LowRisQ forsikringsprodukt tillige med tilsendte forsikringsvilkår, medmindre andet er udtrykkeligt skriftligt aftalt mellem dig og Q8 inden køb.

 

Køb og pris

Produktet kan købes på www.q8.dk. Ved spørgsmål omkring køb af produkt kan du sende en mail på q8lowrisq@aig.com eller ringe til AIG på 2210 0065.
Prisen på LowRisQ produkterne er DKK 88 pr. måned for henholdsvis LowRisQ Bil, LowRisQ Fører og LowRisQ MC.  Prisen er inkl. Forsikringsskadeafgiften, som svarer til 1,1 % af præmien. 

 

Levering og dækning

Forsikringsproduktet betragtes som leveret og dækningen er umiddelbar, når du som online kunde har modtaget kvittering for købet online vedhæftet forsikringsvilkårene. Eller hvis du efter tilsagn om køb af forsikringsproduktet via telefon eller personligt salg bekræfter købet via link tilsendt pr. email. Såfremt betaling efterfølgende ikke forfalder, forbeholder Q8 sig rettigheden til at tilbageføre købet og dermed dækningen for den manglende periode.

 

Fortrydelse og police

Efter, at du har bekræftet dit køb af forsikringen, har du stadig 14 dage til at fortryde købet. Herefter modtager du din police og kan herefter opsige forsikringen efter de almindelige opsigelsesvilkår.

 

Betaling

Opkrævning af abonnement kommer via en månedlig faktura sendt via e-mail fra noreply@aig.com, som i øjeblikket er den eneste mulige betalingsmetode.
Overskrides de i forbindelse med købet aftalte betalingsfrister eller den på fakturaen angivne betalingstermin, er udbyder berettiget til efter rentelovens regler at opkræve månedlig morarente af skyldig saldo, indtil betaling sker. Endvidere tillægges gebyrer for evt. udsendelse af betalingspåmindelser og inkassovarsel i henhold til renteloven. Såfremt betaling ikke forfalder forbeholder udbyder af produktet sig til enhver tid sig rettigheden til at tilbageføre købet og dermed forsikringsdækningen i den periode, der ikke har været betalt.

 

Forsikringens løbetid og opsigelse

LowRisQ forsikringsprodukterne løber i 12 måneder ad gangen, indtil den opsiges af en af parterne.
Forsikringen kan af forsikringstageren opsiges med 30 dages varsel til den første i en måned.
Forsikringen kan endvidere opsiges skriftligt af hver af parterne med minimum 14 dages varsel, senest 30 dage efter afsluttet behandling af enhver skade, uanset udfaldet.

 

Reklamation

Du er som kunde forpligtet til umiddelbart ved købet at undersøge dækningens omfang og vilkår. Klage- og anke procedure er skitseret i tilsendte vilkår.

 

Videresalg

Du er som kunde ikke berettiget til at videresælge Q8's LowRisQ produkter, medmindre andet udtrykkeligt skriftligt er aftalt.

 

Tvister

Eventuelle tvister mellem Q8 og kunden skal afgøres efter dansk ret med Q8 Danmark A/S' hjemting som aftalt værneting. Såfremt der er tvist i relation til skadesafgørelse, se de respektive produktvilkår.

 

Dækning og vilkår

For specifik beskrivelse af dækning og betingelser for LowRisQ produktet, se de respektive produktvilkår.

 

Force majeure m.v.

Q8's leveringspligt udsættes, begrænses eller ophører, hvis leveringen forsinkes, vanskeliggøres eller forhindres som følge af force majeure eller andre forhold, som Q8 ikke er herre over. Som force majeure anses f.eks. krig, oprør, borgerlige uroligheder, blokader, karantæneforanstaltninger, lokal- og generalstrejke/lockout, brand, eksplosion, skade på tankanlæg, eller udførselsforbud af råvarer eller færdigvarer her eller i udlandet, raffinaderistop, skader på fast ejendom, maskiner eller transportmidler, trafik- og driftsforstyrrelser herunder nedbrud af lastvogne eller andre forhold af betydning for den daglige drift og foranstaltninger af enhver art truffet af offentlige myndigheder enten her eller i udlandet, som på nogen måde måtte hindre Q'8s dispositionsfrihed. I det omfang og så længe Q8 ikke kan levere under ovennævnte omstændigheder, er du som kunde berettiget til at handle andetsteds og kan ikke kræve erstatning af Q8.

 

Øvrige forhold

Alle handler er betinget af positiv kreditvurdering af dig som kunde. Q8 er berettiget til under aftaleforholdet at kræve forudbetaling før yderligere leverancer, hvis din kreditværdighed ændrer sig.

Hvis du har spørgsmål kan du sende os en mail på q8lowrisq@aig.com eller ringe til AIG på 2210 0065.