Bestemmelser for Q8 Benzinkort

Gælder for Q8 privat benzinkort udstedt af Q8 Danmark A/S, Arne Jacobsens Allé 7, 2300 København.

1. Hvad kan jeg betale med mit Q8 Benzinkort?

Q8 Benzinkort kan anvendes ved betaling af varer og tjenesteydelser på Q8 servicestationer, F24 automatanlæg, og de til enhver tid tilknyttede forretninger. 


Q8 Benzinkort kanogså anvendes på OKQ8 stationer i Sverige. Benzinkortet kan i disse tilfælde anvendes ved køb af brændstof og smøreolie og til køb af alle varer i butik op til kr. 2.000,00 pr. køb, hvoraf kioskvarer dog kun må udgøre kr. 1.200,00.


Derudover kan Benzinkortet anvendes til serviceydelser og trailerleje for op til kr. 5.000,00 pr. køb samt til betaling af P-afgift i Billund lufthavn, parkeringshuse i Odense og broafgift på Storebælts- og Øresundsbroen for op til kr. 2.600,00. Det kræves dog, at der oprettes en erhvervsprofil på Brobizz.dk.

 

2. Hvordan virker Q8 Benzinkort?

Benzinkortet kan kun anvendes til og med den udløbsmåned, der står anført på Benzinkortet.

Senest i udløbsmåneden vil du som kortindehaver få tilsendt et nyt Benzinkort påtrykt en ny gyldighedsperiode, såfremt benzinkortet har været anvendt indenfor de sidste tre måneder. 
Ved brug af kortet benyttes elektronisk kortterminaler, og kortindehaver kvitterer ved indtastning af pinkode.

Der kan udstedes flere benzinkort til samme konto, men med eget kortnummer, egen pinkode og individuelt præget tekst.

Benzinkortet er personligt og må alene anvendes af kortindehaver. Kortindehaver hæfter for alle køb.

 

3. Hvilke betalingsmåder er der?

A. Rentefri betaling gennem BetalingsService (BS).

Vælges denne betalingsform, modtager du én gang om måneden en betalingsoversigt med en specifikation på de enkelte køb. Betaling trækkes den første hverdag i den efterfølgende måned fra bank-, sparekasse- eller girokonto. Hvis kontoen tilmeldes BS, og der senere foretages afmelding, træder bestemmelserne nedenfor vedrørende alternativ betalingsform via giro i kraft uden yderligere advisering.

Betaling via BS foregår efter "Generelle regler for debitorer i betalingsservice". Kopi af disse regler kan fås hos ethvert pengeinstitut eller ses på www.pbs.dk.


B. Alternativ betalingsform via giro

Ved denne betalingsform modtager du én gang om måneden en faktura. På fakturaen er anført sidste rettidige betalingsdag. Ved betaling direkte til Q8 Danmark A/S er der tillagt en rente på 1,0 % af det fakturerede beløb, nominel rente 12,70 % p.a. De foretagne køb faktureres én gang om måneden som beskrevet under punkt 6.


 

4. Hvordan vurderer Q8 Danmark A/S min kreditværdighed?

Q8 Danmark A/S foretager vurdering af din kreditværdighed ved indhentning af kreditoplysning fra et af Datatilsynet anerkendt bureau.

Du skal være opmærksom på, at når du ansøger om benzinkort, giver du således samtidig tilladelse til indhentning og behandling af disse oplysninger.

Q8 Danmark A/S forbeholder sig ret til at afslå udstedelse af benzinkort eller ophæve en eksisterende aftale og inddrage allerede udstedte benzinkort ved angivelse af grunden hertil. 

Al handel er betinget af en positiv kreditvurdering af kunden. Q8 er berettiget til under aftaleforholdet at kræve forudbetaling eller andensikkerhed før yderligere leverancer, hvis kundens kreditværdighed ændres.

 

5. Hvor får jeg overblik over mine rabatter?

Alle rabatter på benzin og diesel beregnes af Q8 Danmark A/S gældende vejledende udsalgspriser (listepris) med mindre andet er aftalt. Vejledende udsalgspriser (listepris) kan ses pa Q8.dk, på kvitteringen eller ved henvendelse til Kundecenteret på telefon 80 20 88 88. Aftalte rabatter ydes af køb på Q8 servicestationer i Danmark og kan ændres med en måneds varsel.

Der ydes ikke rabat på køb i udlandet.

 

 

6. Hvordan får jeg overblik over mit forbrug?

Kontoen opgøres normalt omkring d. 22. i hver måned, uanset hvilken betalingsform der er valgt.

Hvis du er tilmeldt BS, modtager du en betalingsoversigt, som angiver, hvilken dag beløbet trækkes.

Betaling anses for modtaget den samme arbejdsdag, som det modtages, med mindre det sker sidst på dagen. I så fald anses betalingen for modtaget den følgende arbejdsdag.

Faktura fremsendes én gang om måneden. Kontrollér ved modtagelsen af din faktura, at de bogførte beløb svarer til dine notaer. Du har pligt til at meddele eventuelle indsigelser mod uautoriserede eller fejlbehæftede transaktioner snarest muligt. Sidste rettidige indbetalingsdag fremgår af fakturaen.

 

7. Hvordan skal jeg opbevare Q8 Benzinkortet? 

Benzinkortet er forsynet med en pinkode, som af sikkerhedshensyn skal hemmeligholdes for uvedkommende. Koden må ikke opbevares sammen med benzinkortet eller noteres på benzinkortet.

Benzinkortet skal opbevares på betryggende måde, så det ikke kan misbruges af andre. Opbevar det f.eks. i tegnebogen eller tasken - aldrig i bilen - og undersøg jævnligt, om benzinkortet fortsat er i din besiddelse.

Køb på benzinkortet kan kun ske mod forevisning af benzinkortet samt underskrift på nota eller indtastning af pinkoden.

Hvis benzinkortet bortkommer, skal Q8 Kundecenter omgående underrettes herom på telefon 80 20 88 88, således at benzinkortet kan blive spærret.


 

8. Misbrug af Q8 Benzinkort

Du kan som kortindehaver gøres ansvarlig for tab som følge af uberettiget brug af benzinkortet med de begrænsninger, der følger af § 62 i lov om betalingstjenester (lov nr. 385 af 25. maj 2009):

Hvis benzinkortet og pinkoden er blevet misbrugt af en anden, skal du dække tab op til kr. 375,- (selvrisiko), medmindre videregående hæftelse følger af andre regler.


Du skal dække tab op til kr. 8.000,- (inkl. selvrisiko), hvis pinkoden har været anvendt, og:

Du har undladt at underrette Q8 Danmark A/S snarest muligt efter at have fået kendskab til, at benzinkortet er bortkommet, og at koden er kommet til den uberettigedes kendskab,

Du har oplyst koden til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, uden at du indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug, eller

Du ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse.

Du skal dække tab op til kr. 8.000,- (inkl. selvrisiko) i tilfælde af, at benzinkortet har været misbrugt af en anden person, når benzinkortet har været aflæst fysisk eller elektronisk, og den uberettigede i tilknytning hertil har anvendt en falsk underskrift, og:

Du, eller nogen, som du har overladt benzinkortet til, har undladt at underrette Q8 Danmark A/S snarest muligt efter at have fået kendskab til, at benzinkortet er bortkommet, eller

Du, eller nogen, som du har overladt benzinkortet til ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse.

Din samlede hæftelse kan ikke overstige kr. 8.000,- (inkl. selvrisiko), selv hvis du hæfter efter begge kr. 8.000,- reglerne.

Du hæfter for det fulde tab, hvis pinkoden har været anvendt i forbindelse med misbruget under følgende betingelser:

Du har selv oplyst pinkoden til den, som har misbrugt benzinkortet, og du indså eller burde have indset, der var risiko for misbrug.

Du hæfter endvidere for det fulde tab, hvis du har handlet svigagtigt eller med forsæt har undladt at opfylde dine forpligtelser til at beskytte pinkoden eller har undladt at spærre benzinkortet.

Du er ikke ansvarlig for tab, der opstår efter, at Q8 Danmark A/S har fået besked om, at benzinkortet skal spærres.

 

9. Spærring 

For at imødegå og begrænse misbrug er der indkodet automatisk spærring i vores elektroniske systemer. Q8 Danmark A/S kortsikkerhedssystem er opbygget således, at det reagerer på et meget unormalt forbrug, overskridelse af aftalt købsmaksimum, registrering i Debitorregisteret og manglende betaling, hvilket kan medføre automatisk spærring af benzinkortet. Spærring af benzinkort vil også kunne finde sted, hvis det bliver stjålet, tabt eller på anden vis bortkommer.

Hvis dit benzinkort bliver spærret, vil du modtage skriftlig meddelelse herom, ligesom du vil blive registreret på vores spærreliste.


Du har ligeledes ret til indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler i forbindelse med din registrering på spærrelisten.

Som registreret på Q8 Danmark A/S' spærreliste har du ret til at klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, telefon 33 19 32 00. Du kan læse mere herom på www.datatilsynet.dk.

 

10. Hvordan bliver Q8 Benzinkort lukket?

Enhver væsentlig misligholdelse, såsom medvirken til kortmisbrug, vil medføre dels lukning af benzinkort, dels at ydelse af al yderligere kredit bortfalder, og endelig at alle udestående poster straks forfalder til betaling, uanset hvilket forfaldstidspunkt parterne tidligere måtte have aftalt.

Du kan ophæve benzinkortaftalen med en måneds varsel, mens Q8 Danmark A/S kan ophæve benzinkortaftalen med to måneders varsel.

I forbindelse med ophævelse skal benzinkortet altid tilbageleveres til Q8 Danmark A/S i overklippet stand.

Såfremt du ikke opfylder de forpligtelser, som følger af nærværende bestemmelser for benzinkort, foreligger der misligholdelse. Ved enhver misligholdelse forbeholder Q8 Danmark A/S sig ret til uden forudgående varsel at inddrage de udstedte benzinkort.

Skriftlige eller telefoniske klager kan rettes til Q8 Danmark A/S, Arne Jacobsens Allé 7, 2300 København, telefon 80 20 88 88.

 

11. Hvad betaler jeg for et Q8 Benzinkort?

Der betales et månedligt faktureringsgebyr på kr. 5,50 inkl. moms for betaling via PBS og på kr. 8,00 inkl. moms for betaling direkte til Q8 Danmark A/S ud fra en tilsendt faktura (girokort). 

Ved betaling direkte til Q8 Danmark A/S er tillagt en kreditrente på 1% af fakturerede beløb.

Sker der ændringer i gebyrordningen, får du meddelelse herom med rimeligt varsel. Ved betaling direkte til Q8 Danmark A/S skal indbetaling finde sted i overensstemmelse med den på fakturaen anførte sidste indbetalingsdag eller efter forudgående aftale. Overholdes betalingsfristen ikke, debiteres en morarente på 1,0 % pr. måned, beregnet fra den første i måneden af den forfaldne saldo, hvilket svarer til nominel rente på 12,70 % p.a.. Rentebeløbet, der beregnes af den til enhver tid forfaldne saldo, tilskrives månedlig på det for samhandlen normale tidspunkt for fakturering og forfalder til betaling den sidste bankdag i tilskrivningsmåneden.


 

12. Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler rettidigt?

For udsendelse af første rykkerbrev betales et rykkergebyr på kr. 100. For efterfølgende rykkerbreve betales et rykkergebyr på kr. 100. Overgives vores tilgodehavende til retslig inkasso beregnes et inkassogebyr på kr. 100. Ved indgåelse af en betalingsaftale beregnes et gebyr på kr. 50 inkl. moms.

Såfremt dine bilag bortkommer, kan vi som en ekstra service tilbyde kopi af følgesedler og fakturaer for kr. 25 pr. stk. inkl. moms. Udfærdigelse af kontoudskrift koster et gebyr på kr. 100 pr. stk. inkl. moms. Kopi af faktura og kontoudtog kan hentes på mit.Q8.dk.


Ved manglende betaling spærres kortet.

 

13. Behandling af mine personlige oplysninger?

Q8 Danmark A/S indsamler og behandler dine personlige oplysninger i forbindelse med din ansøgning om et Q8 Benzinkort. Med mindre ansøgningen om benzinkort afslås, opbevares følgende personlige oplysninger: Navn, adresse samt cpr-nummer og telefonnummer. Hvis betaling sker via PBS, opbevares registrerings-, konto- eller girokontonummer, indtil tilmelding er foretaget.

Oplysningerne anvendes ligeledes i forbindelse med udfærdigelse af fakturaer, breve og lignende kommunikation med kortindehaveren, ligesom oplysningerne kan blive anvendt i forbindelse med spærring af benzinkortet.

Ansøgning om benzinkort, der er imødekommet, opbevares i fem år.

Dine oplysninger videregives ikke uden dit samtykke, men Q8 Danmark A/S er tilsluttet Debitor Registreret, og hvis en fordring overgives til retslig inkasso jf. ovenfor under punkt 9, vil Q8 Danmark A/S i overensstemmelse med persondatalovens regler foretage en indberetning til Debitor Registreret. De oplysninger, der videregives, vil være følgende: Navn, adresse, evt. fødselsdag samt skyldigt beløb.

Du har i henhold til persondataloven ret til indsigt i de indsamlede oplysninger samt ret til at gøre indsigelse overfor behandlingen af oplysningerne.

Du har ligeledes krav på at få urigtige oplysninger rettet eller slettet.

Henvendelse kan rettes til Q8 Danmark A/S, Arne Jacobsens Allé 7, 2300 København.

 

14. Ændring af disse vilkår

Ændringer af vilkår, der er til ugunst for dig, kan ske med to måneders varsel. Besked om ændringer vil blive givet direkte til dig, f.eks. pr. brev eller email. Du bærer selv ansvaret for, at du ikke modtager meddelelse om ændringer, hvis du ikke har meddelt email- eller adresseændring til Q8 Danmark A/S.

Ved ændring af reglerne vil disse anses som vedtaget, medmindre du inden datoen for ikrafttræden har meddelt Q8 Danmark A/S, at du ikke ønsker at være bundet af de nye regler.

Hvis du meddeler, at du ikke ønsker at være bundet af de nye regler, vil benzinkortaftalen anses som ophørt på tidspunktet for ændringernes ikrafttræden, og kontoen vil herefter blive opgjort.


 

15. Adresse- og navneændring 

Adresseændring skal straks meddeles til Q8 Danmark A/S. Meddelelsen kan gives til Kundecenteret på telefon 80 20 88 88, pr. brev til ovennævnte adresse eller på mit.Q8.dk. Navneændringer bedes meddelt skriftligt pr. brev eller via mit.Q8.dk. Hvis du ikke meddeler adresseændring til Q8 Danmark A/S, og det er nødvendigt at indhente oplysninger fra Folkeregistret, beregnes et gebyr på kr. 50 inkl. moms.

 

16. Klagemulighed

Hvis der opstår uoverensstemmelser mellem dig og Q8, som ikke bliver løst til din tilfredshed, kan du rette henvendelse til det offentlige forbrugerklagesystem via Nævnenes Hus klageportal, hvis de nærmere betingelser herfor er opfyldt:

NÆVNENES HUS
Toldboden 2
8800 Viborg
e-mail: klageportalen@naevneneshus.dk
https://kpo.naevneneshus.dk/Public/Home/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External

Det offentlige forbrugerklagesystem består af Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet, der behandler klager over forbrugerkøb og er et alternativ til domstolssystemet. 

Center for Klageløsning hjælper forbrugere og erhvervsdrivende med selv at finde en løsning gennem mægling, når der opstår et problem med et forbrugerkøb. Formålet er at finde en løsning, som begge parter kan være tilfredse med. Du skal betale et klagegebyr på 100 kr. for at få hjælp fra Center for Klageløsning. Hvis det ikke lykkes at nå til enighed hos Center for Klageløsning, kan du indbringe sagen for Forbrugerklagenævnet, som træffer en juridisk afgørelse i sagen. For at få sagen behandlet af Forbrugerklagenævnet skal du betale et klagegebyr på 400 kr., som du i de fleste tilfælde får igen, hvis du vinder sagen.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Klage indgives her http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af klage skal Kunden angive Q8's e-mail adresse: Q8@Q8.dk.

 

17. Årlige omkostninger på Q8 Benzinkort - ÅOP

Læs ÅOP

Ovenstående oplysninger er angivet i henhold til bekendtgørelse nr. 193 af 01/03/2007 om information til forbrugere om priser på låne- og kredittilbud og valutakurser.