Bestemmelser for Q8 Kundekort

Gælder for Q8 privat kundekort udstedt af Q8 Danmark A/S, Arne Jacobsens Allé 7, 2300 København, CVR. nr. 61 08 29 13.

1. Hvad kan jeg betale med mit Q8 Kundekort?

Q8 Kundekort kan anvendes ved betaling af varer og tjenesteydelser på Q8 servicestationer, F24 automatanlæg, og ved betaling af udvalgte varer og tjenesteydelser på de til enhver tid oplyste forretninger på www.q8.dk.

Det samlede kreditbeløb kan ikke overstige kr. 9.600,00 pr. måned.

2. Hvordan virker Q8 Kundekort?

Kundekortet kan kun anvendes til og med den udløbsmåned, der står anført på kundekortet.

Senest i udløbsmåneden vil du som kortindehaver få tilsendt et nyt Kundekort påtrykt en ny gyldighedsperiode, såfremt kundekortet har været anvendt inden for de sidste tre måneder. Ved brug af kortet benyttes elektronisk kortterminaler og kortindehaver kvitterer ved indtastning af pinkode.

Der kan udstedes flere kundekort til samme konto, men med eget kortnummer, egen pinkode og individuelt præget tekst.Kundekortet er personligt og må alene anvendes af kortindehaver. Kortindehaver hæfter for alle køb.

3. Hvilke betalingsmåder er der?

A. Rentefri betaling gennem Betalingsservice (BS).

Du modtager én gang om måneden en betalingsoversigt med en specifikation på de enkelte køb. Betaling trækkes den første hverdag i den efterfølgende måned fra bank- eller sparekassekonto. Hvis kontoen senere afmeldes BS, træder bestemmelserne nedenfor vedrørende betalingsform via FIK-kort i kræft og kort kan spærres konto uden yderligere advisering.

Betaling via BS foregår efter "Generelle regler for debitorer i Betalingsservice". Kopi af disse regler kan fås hos ethvert pengeinstitut eller ses på www.betalingsservice.dk.

B. Betaling via FIK-kort. Kortindehaver modtager én gang om måneden en faktura med specifikation af de enkelte køb, som beskrevet under punkt 6.

4. Hvordan vurderer Q8 Danmark A/S min kreditværdighed?

Q8 Danmark A/S foretager vurdering af din kreditværdighed ved indhentning af kreditoplysning fra et af Datatilsynet anerkendt bureau.

Q8 Danmark A/S forbeholder sig ret til at afslå udstedelse af kundekort eller ophæve en eksisterende aftale og inddrage allerede udstedte kundekort ved angivelse af grunden hertil.

Al handel er betinget af en positiv kreditvurdering af kunden. Q8 Danmark A/S er berettiget til under aftaleforholdet at kræve forudbetaling eller anden sikkerhed før yderligere leverancer, hvis kundens kreditværdighed ændres.

5. Hvor får jeg overblik over mine rabatter?

Alle rabatter på benzin og diesel beregnes af Q8 Danmark A/S gældende vejledende udsalgspriser (listepris) med mindre andet er aftalt. Vejledende udsalgspriser (listepris) kan ses på www.Q8.dk, på kvitteringen eller ved henvendelse til Kundecenteret på telefon 80 20 88 88. Aftalte rabatter kan ændres med en måneds varsel.

Der ydes ikke rabat på køb i udlandet.

6. Hvordan får jeg overblik over mit forbrug?

Kontoen opgøres normalt omkring d. 22. i hver måned, uanset hvilken betalingsform der er valgt.

Kortindehaver modtager en betalingsoversigt, som angiver, hvilken dag beløbet trækkes.

Faktura fremsendes én gang om måneden. Kontrollér ved modtagelsen af din faktura, at de bogførte beløb svarer til dine notaer. Du har pligt til at meddele eventuelle indsigelser mod uautoriserede eller fejlbehæftede transaktioner senest 3 dage efter modtagelse af faktura.
Sidste rettidige indbetalingsdag fremgår af fakturaen.

7. Hvordan skal jeg opbevare Q8 Kundekortet?

Kundekortet er forsynet med en personlig kode (PIN-kode) som skal hemmeligholdes for uvedkommende. Koden må ikke opbevares sammen med kundekortet eller noteres på kundekortet.

Kundekortet skal opbevares på betryggende måde, så det ikke kan misbruges af andre. Opbevar det f.eks. i tegnebogen eller tasken - aldrig i bilen - og undersøg jævnligt, om kundekortet fortsat er i din besiddelse.

Kortindehaver skal omgående underrette Q8 Kundecenter på telefon 80 20 88 88 med henblik på spærring af Kundekortet, hvis: 
Kundekortet bortkommer, 
kortindehaver får mistanke om, at Kundekortet er blevet kopieret, 
kortindehaver får mistanke om, at anden har fået kendskab til PIN-koden, eller
kortindehaver på anden måde får mistanke om, at Kundekortet kan blive anvendt uberettiget.

8. Misbrug af Q8 Kundekort

Du kan som kortindehaver gøres ansvarlig for tab som følge af uberettiget brug af kundekortet med de begrænsninger, der følger af § 100 i lov om betalinger (lov nr. 652 af 8. juni 2017): Som udgangspunkt hæfter du ikke for tab som følge af andres uberettigede brug af kundekortet.

Du skal dog dække tab op til kr. 375,- (selvrisiko), hvis pinkoden har været anvendt ved købet, medmindre videregående hæftelse følger af andre regler.

Du skal dække tab op til kr. 8.000,-, hvis pinkoden har været anvendt, og det påvises, at du enten:

har undladt at underrette Q8 Danmark A/S snarest muligt efter at have fået kendskab til, at kundekortet er bortkommet, eller at pinkoden er kommet til den uberettigedes kendskab,
har oplyst koden til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, uden at du indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug, eller
ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse.
Du hæfter uden beløbsbegrænsning for det fulde tab, hvis:
pinkoden har været anvendt i forbindelse med misbruget og du selv har oplyst pinkoden til den, som har misbrugt kundekortet, og du indså eller burde have indset, der var risiko for misbrug, 
du har handlet svigagtigt eller med forsæt har undladt at opfylde dine forpligtelser til at beskytte pinkoden, eller 
du har undladt at underrette Q8 Danmark A/S snarest muligt efter at du er blevet opmærksom på tab, uberettiget tilegnelse eller anden uberettiget brug af kundekortet.
Du er ikke ansvarlig for tab, der opstår efter, at Q8 Danmark A/S har fået besked om, at kundekortet skal spærres.

9. Spærring 

For at imødegå og begrænse misbrug er der indkodet automatisk spærring i vores elektroniske systemer. Q8 Danmark A/S kortsikkerhedssystem er opbygget således, at det reagerer på et meget unormalt forbrug, overskridelse af aftalt købsmaksimum, registrering i Debitorregisteret og manglende betaling, hvilket kan medføre automatisk spærring af kundekortet.

Spærring af kundekort vil også kunne finde sted, hvis det bliver stjålet, tabt eller på anden vis bortkommer.

Hvis dit kundekort bliver spærret, vil du modtage en meddelelse herom, ligesom du vil blive registreret på vores spærreliste.
Du har ligeledes ret til indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler i forbindelse med din registrering på spærrelisten. Du kan have yderligere rettigheder. Du kan på dette link læse om hvordan Q8 Danmark A/S håndterer dine personoplysninger og dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen: www.q8.dk/personoplysninger

Som registreret på Q8 Danmark A/S' spærreliste har du ret til at klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, telefon 33 19 32 00. Du kan læse mere herom på www.datatilsynet.dk.

10. Hvordan bliver Q8 Kundekort lukket?

Enhver væsentlig misligholdelse, såsom medvirken til kortmisbrug, vil medføre dels lukning af kundekort, dels at ydelse af al yderligere kredit bortfalder, og endelig at alle udestående poster straks forfalder til betaling, uanset hvilket forfaldstidspunkt parterne tidligere måtte have aftalt.

Du kan ophæve kundekortaftalen med en måneds varsel, mens Q8 Danmark A/S kan ophæve kundekortaftalen med to måneders varsel. Kontoen vil blive afregnet på ophørstidspunktet. 

Såfremt du ikke opfylder de forpligtelser, som følger af nærværende bestemmelser for kundekort, foreligger der misligholdelse. Ved enhver misligholdelse forbeholder Q8 Danmark A/S sig ret til uden forudgående varsel at inddrage de udstedte kundekort.

11. Klage

Skriftlige eller telefoniske klager kan rettes til Q8 Danmark A/S, Arne Jacobsens Allé 7, 2300 København, eller telefon 80 20 88 88 og via www.q8.dk/q8-kundeservice.

Fører henvendelsen ikke til en tilfredsstillende løsning, har du, hvis beløbet overstiger DKK 1.000 kr., mulighed for at klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, www.forbrug.dk.

Klage foretages ved at oprette elektronisk klagesag via hjemmesiden.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af din klage. Det er særlig relevant, hvis du bor i et andet EU-land. Klage indgives via http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores link www.q8.dk/q8-kundeservice

12. Hvad betaler jeg for et Q8 Kundekort?

Der betales et månedligt faktureringsgebyr på kr. 5,50 inkl. moms for betaling via BS og på kr. 8,00 inkl. moms for betaling direkte til Q8 Danmark A/S ud fra en tilsendt faktura. 
Ved betaling direkte til Q8 Danmark A/S er tillagt en kreditrente på 1% af fakturerede beløb (svarende til en debitorrente på 1,69% p.a.).

Sker der ændringer i gebyrordningen, får du meddelelse herom med rimeligt varsel. Ved betaling direkte til Q8 Danmark A/S skal indbetaling finde sted i overensstemmelse med den på fakturaen anførte sidste indbetalingsdag eller efter forudgående aftale. Overholdes betalingsfristen ikke, beregnes og opkræves morarente indtil betaling sker. Den gældende sats for morarenter er p.t. 8,0% p.a.

Rentebeløbet, der beregnes af den til enhver tid forfaldne saldo, tilskrives månedlig på det for samhandlen normale tidspunkt for fakturering og forfalder til betaling den sidste bankdag i tilskrivningsmåneden.

Ved brug i Sverige afregnes til Nationalbankens månedlig gennemsnitkurs

13. Årlige omkostninger på Q8 Kundekort - ÅOP

Ses på www.q8.dk/q8-kundekort/dit-q8-kundekort/aaop

14. Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler rettidigt?

For udsendelse af første rykkerbrev betales et rykkergebyr på kr. 100. For efterfølgende rykkerbreve betales et rykkergebyr på kr. 100. Overgives Q8’s tilgodehavende til retslig inkasso beregnes et inkassogebyr på kr. 100, samt et kompensationsgebyr på kr. 310.

Ved indgåelse af en betalingsaftale beregnes et gebyr på kr. 50 inkl. moms. Der beregnes også morarenter, se punkt 12.

Såfremt dine bilag bortkommer, kan vi som en ekstra service tilbyde kopi af følgesedler og fakturaer for kr. 25 pr. stk. inkl. moms. Udfærdigelse af kontoudskrift koster et gebyr på kr. 100 pr. stk. inkl. moms. Kopi af faktura og kontoudtog kan hentes på www.Q8.dk. Ved manglende betaling spærres kortet.

15. Behandling af mine personlige oplysninger

Q8 Danmark A/S indsamler og behandler dine personlige oplysninger i forbindelse med din ansøgning om et Q8 kundekort. Du kan på dette link læse om hvordan Q8 Danmark A/S håndterer dine personoplysninger og dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen: https://www.q8.dk/personoplysninger

16. Ændring af disse vilkår

Ændringer af vilkår, der er til ugunst for dig, kan ske med to måneders varsel. Besked om ændringer vil blive givet direkte til dig, f.eks. pr. brev eller email. Du bærer selv ansvaret for, at du ikke modtager meddelelse om ændringer, hvis du ikke har meddelt email- eller adresseændring til Q8 Danmark A/S.

Ved ændring af reglerne vil disse anses som vedtaget, medmindre du inden datoen for ikrafttræden har meddelt Q8 Danmark A/S, at du ikke ønsker at være bundet af de nye regler.

Hvis du meddeler, at du ikke ønsker at være bundet af de nye regler, vil kundekortaftalen anses som ophørt på tidspunktet for ændringernes ikrafttræden, og kontoen vil herefter blive opgjort.

17. Adresse- og navneændring

Adresseændring skal straks meddeles til Q8 Danmark A/S. Meddelelsen kan gives til Kundecenteret på telefon 80 20 88 88, pr. brev til ovennævnte adresse eller på www.Q8.dk. Navneændringer bedes meddelt skriftligt pr. brev eller via www.Q8.dk. Hvis du ikke meddeler adresseændring til Q8 Danmark A/S, og det er nødvendigt at indhente oplysninger fra Folkeregistret, beregnes et gebyr på kr. 50 inkl. moms.

18. Fortrydelsesret

Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen, f.eks. skrevet under på kontrakten eller afgivet bestillingen.

Du har efter forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om den bestilte tjenesteydelse. Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har modtaget disse oplysninger på skrift (f.eks. på papir eller e-mail).

Hvis du f.eks. indgår aftalen mandag den 1. og også har fået de nævnte oplysninger, har du frist til og med mandag den 15.

Har du først fået oplysningerne senere, f.eks. onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag.

Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette den erhvervsdrivende om, at du har fortrudt aftalen. Hvis du vil give denne underretning skriftligt – f.eks. pr. brev eller e-mail – skal du blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen.

Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til:
Q8 Danmark A/S
att. Kreditafdelingen
Arne Jacobsens Allé 7 
2300 København
eller via e-mail: kredit@q8.dk

Hvis der har været forbrug på kortet i fortrydelsesperioden, vil kontoen blive opgjort.

19. Tvister

Alle tvister vedrørende Q8 Kundekort afgøres efter dansk ret og skal behandles af de danske domstole.

20. Garantiordninger

Kundekortet og aftalen er ikke omfattet af nogen garantiordning. 

 

Hver gang, du besøger Q8.dk, registrerer vi det ved hjælp af cookies .

Information om hvordan vi håndterer personoplysninger finder du her