Almene vilkår for Q8 Bilvask

1. Q8/F24 bilvask

Q8 Bilvask er en applikationsbaseret tjeneste som giver tilmeldte kunder adgang til bilvask i de vaskehaller der er tilsluttet tjenesten.

Ved første login i applikationen Q8 Bilvask efter download via App Store eller Google Play, skal kortindehaveren vælge det ønskede bilvaskeprodukt samt hvilket betalings- eller kreditkort der skal tilknyttes tjenesten. Tilknyttede betalings- eller kreditkort skal være åbent for køb på internettet for at kunne anvendes som betalingsmiddel til tjenesten. 

Vores formål er at sikre effektiv, moderne og miljøvenlig bilvask. Vi arbejder løbende på ændringer og udvikling, med det formål at sikre høj kvalitet.

 

 

2. Abonnement

2.1 Indledning

Et abonnement gælder løbende for den tilknyttede bil, via nummerpladegenkendelse, på alle tilknyttede vaskehaller. Abonnementet giver kortindehaveren mulighed for at vaske sin registrerede bil et ubegrænset antal gange per måned, og max 1 gang i timen. Hvis kortindehaveren ønsker at vaske flere biler, kræves der et abonnement per bil. Applikationen muliggør også køb af et-turs-vaske og/eller opgradering af vaske til andre vaskeprogrammer (se punkt 3). 

Skifte at registreret bil eller abonnement kan effektiviseres ved abonnementsperiodens udløb. Kortindehaveren skal afslutte sit nuværende abonnement og tilmelde sig igen med sit nye registreringsnummer. 

 

2.2 Betaling

Det er en forudsætning for brug af abonnement, at du registrerer og løbende opdaterer dine betalingsoplysninger via applikationen.

Abonnement betales forud, sidste bankdag eller hverdag i måneden. Dette er sidste rettidige betalingsdag. Beløbet trækkes fra det betalingskort, som du har angivet i forbindelse med din registrering.

Kortindehaveren som har tilmeldt sig en abonnementstjeneste debiteres gældende abonnementspris månedligt på det bank- eller betalingskort som er tildelt abonnementstjenesten.
Hvis betalingen ikke kan gennemføres, hvis kortet f.eks. er spærret, vil abonnementstjenesten blive midlertidigt spærret. Nye forsøg gøres under de næstkommende tre bankdage.

Abonnementstjenesten genaktiveres når godkendt betaling registreres hos Q8.

Kortindehaveren kan altid tilgå sin købshistorik og kvitteringer via applikationen Q8 Bilvask.

 

2.3 Abonnementsperiode

Abonnementsperioden er 30 dage regnet fra den dato registreringen er sket. Hvis abonnementet ikke opsiges, fornyes det automatisk med yderligere 30 dage.

 

2.4 Opsigelsestid

Kortindehaveren har ret til at opsige sit abonnement frem til abonnementsperiodens udgang. Dette kan gøres i applikationen, eller ved at kontakte Q8 Kundeservice. Hvis opsigelsen sker senest samme dag som abonnementsperiodens udløb, afsluttes abonnementet. Ellers træder opsigelsen i kraft ved næstkommende abonnementsperiode, hvorved kortindehaveren således debiteres for yderligere end abonnementsperiode.

 

 

3. Enkelt køb

Kortindehaveren kan købe stykvise bilvaske i applikationen Q8 Bilvask. Betalingen hæves automatisk fra det bank- eller betalingskort som er registreret i applikationen. 

Hvis købte bilvaske ikke bruges af kortindehaveren inden for 90 dage fra købsdagen, udløber de uden ret til tilbagebetaling eller kreditering af debiteret købsværdi.

Kortindehaveren har ikke ret til at give indkøbte bilvaske videre til andre personer/køretøjer. De købte bilvaske kan kun anvendes på det køretøj som er registreret i tjenesten.

Kortindehaveren kan altid tilgå sin købshistorik og kvitteringer via applikationen Q8 Bilvask.

 

Kortindehaverens almene forpligtelser og opsigelsesrettigheder
Ved tilmelding af tjenesten binder kortindehaveren sig til at: 

  • Indestå for at de oplyste oplysninger, der er angivet i forbindelse med registreringen, er sandfærdige og korrekte. Q8 skal have besked, hvis disse oplysninger på noget tidspunkt ændres.
  • Vi registrerer bilen/medlemskab ved vaskeanlægget via nummerplade genkendelsessystem. Du accepterer herved, at fører af bilen kan handle på vegne af medlemmet, også med hensyn til opgradering af vaske og deraf følgende forbrug og pådragne betalingsforpligtigelser. 
  • Der kan forventes driftstop og service indenfor vaskehallens åbningstid. Vi vil bestræbe os på at udføre vedligeholdelse og service i tidsrum på dagen, hvor vaskehyppigheden er lavest. Det er vores mål at sikre en høj kvalitet og tilgængelighed af vores anlæg.
  • Vaskeanlægget og område er videoovervåget.
  • Du må ikke anvende eller lade andre anvende Tjenesten til ulovlige eller upassende formål.
  • Registrere bank- eller kreditkort tilhørende kortindehaveren
  • Ikke at medvirke til udnyttelse af abonnementet eller indkøbte enkelt-vaske
  • Rapportere fejl i tjenesten eller applikationen Q8 Bilvask til Q8 kundeservice 
  • Sikre sig at det registrerede køretøjs størrelse ikke overskrider de maksimale mål, som gælder for den aktuelle vaskehal, samt følge de instruktioner som hænger ved vaskehallen.  

Q8 forbeholder sig retten til når som helst at udføre vedligehold, lukning grundet kulde, reparation eller forbedring af de tilmeldte vaskehaller samt applikationen Q8 Bilvask, hvorfor tjenestens tilgængelig ikke garanteres. 

Q8 har ret til at med omgående virkning af opsige kortindehaverens ret til at anvende Q8 Bilvask, såfremt Q8 har anledning til at tro at kortindehaveren bryder de gældende betingelser.

Q8 har derved ret til at debitere kortindehaverens betal- og/eller kreditkort for skader som Q8 har lidt (f.eks. differencen mellem rabatteret pris der tilbydes gennem applikationen Q8 Bilvask og de normale bilvask priser). 

Q8 har ret til at opsige kortindehaverens ret til at anvende Q8 Bilvask med en måneds varsel hvis Q8 beslutter at tjenesten skal ophøre.

 

4. Øvrigt

4.1 Grunde til fritagelse

Q8 er ikke ansvarlig for skader på grund af retshåndhævelse, regeringshandlinger, krig, strejke, lockout, blokade, infektionsspredning, boykot, eller andre omstændigheder uden for Q8s kontrol. Bestemmelsen vedrørende strejker, lockouts, blokader og boykotter gælder, selvom Q8 i sig selv er genstand for eller træffer en sådan konfliktforanstaltning. Skader, der kan opstå i andre tilfælde, kompenseres ikke, hvis Q8 har handlet med normal omhu. Q8 er ikke ansvarlig for indirekte skader, med mindre andet er bestemt i obligatorisk lovgivning.

 

4.2 Ændrede vilkår

Q8 forbeholder sig ret il at ændre de generelle vilkår og betingelser og den aktuelle prisliste. Ændringer skal træde i kraft over for kortindehaveren fra en måned efter, at Q8 har meddelt ændringen, f.eks. via applikationen. Hvis kortindehaveren ikke accepterer ændringen, har kortindehaveren ret til at opsige aftalen inden for den nævnte frist. Ændringer, der kommer kortindehaveren til gode, kan anvendes straks.

 

4.3 Fortrydelsesret

Kortindehavere, der er forbrugere, har ret til at trække sig ud af denne aftale inden for 14 dage fra registreringsdatoen ved at kontakte Q8 kundeservice. Hvis kortindehaveren har brugt abonnementet i perioden, indtil fortrydelsesretten udløber, skal kortindehaveren betale den almindelige pris for disse bilvask i henhold til Q8s aktuelle prisliste. Q8 er herved berettiget til at trække kortindehaverens registrerede betalingskort for den gæld der findes i dette tilfælde, før tilbagebetaling af resterende midler finder sted til kortholderen.

 

4.4 Personoplysninger

Alle aktuelle vilkår og oplysninger vedrørende Q8s behandling af personoplysninger samt information om kortholderens rettigheder i forbindelse med behandling af personoplysninger er tilgængelige på www.q8.dk/personoplysninger. I forbindelse med registrering i Q8 Bilvask forventes kortindehaveren at have modtaget disse oplysninger.

 

4.5 Klagebehandling og tvister

Kortindehaveren henvises primært til personale på den aktuelle station, eller Q8 kundeservice i tilfælde af reklamationer. Hvis parterne ikke kan blive enige, kan kortindehaveren henvende sig til den generelle domstol.

 

 

Senest opdateret 14.05.2021